نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین روش اندازه گیری درصد الیاف کلردار ( بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی ) با استفاده از سولفوریک اسید، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط‌های دوتایی به شرح زیر می‌باشد:
الف - الیاف کلردار بر پایه هموپلیمرهای وینیل کلراید ( بعد کلرینه شده یا نشده ) و
ب- الیاف پنبه، ویسکوز، کوپرو، مدال ، دی استات ، تری استات ، پلی آمید ، پلی استر، بعضى الياف اکریلیک ، بعضي الياف مد اکریلیک ( الياف مد اکریلیکی مورد نظر هستند که اگر در سولفوریک اسید غليظ ( ρ= ۱ / ۸۴ g / ml ) عمل شوند، محلول زلالی ایجاد نمایند )
یادآوری - منظور الیافی هستند که در سولفوریک اسید حل می‌شوند.
در موارد به خصوصی می توان این روش را جایگزین روش‌های ارایه شده در استاندارد ملی ایران قسمت‌های ۱۲-۹۶۶۶ و ۱۳-۹۶۶۶ نمود و این در صورتی است که با انجام یک آزمایش مقدماتی ، مشاهده شود که الیاف کلردار به طور کامل در دی متیل فرم امید یا مخلوط آزئوتروپیک کربن دی سولفید و استن حل نمی‌گردد .