نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری درصد الیاف ابریشم ( بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی ) با استفاده از سولفوریک اسید، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط های دوتایی یا موی حیوانی می‌باشد.