نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری درصد الیاف سلولزی با استفاده از گرما دادن، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط های دوتایی الیاف پنبه یا سلولزی بازیافتی و آسبست از نوع کرایزوتایل و کروسیدولیت می‌باشد.
در صورت توافق طرفین ذی نفع، می‌توان از این روش در مورد سایر انواع آسبست نیز استفاده کرد.
یادآوری - اصول این روش با روش کلی که بر اساس محلول انتخابی باشد و داده شده در استاندارد ملی ایران ۱-۹۶۶۶ : سال ۱۳۸۶ ارائه شده ، متفاوت است.