نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری در صد الیاف کلر دار، مد اکریلیک، الاستان، دی استات (استات) و تری استات بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی با استفاده از سیکلو هگزانون، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط های دوتایی الیاف به شرح زیر می‌باشد:
الف - دی استات، تری استات‌ها، الیاف کلردار، بعضى الياف مد اکریلیک، بعضى الاستان‌ها و.
یاد آوری ۱- منظور از بعضي الياف ، اليافی هستند که در سیکلو هگزانون محلول هستند.
ب- پشم، موی حیوانی، ابریشم، پنبه، کوپرو، مدال، ویسکوز، پلی آمید، اکریلیک و الیاف شیشه.
یادآوری ۲- منظور الیافی هستند که در سیکلو هگزانون نا محلول هستند.
در صورتی که الیاف مد اکریلیک یا الاستان موجود باشند، بهتر است با انجام آزمون اولیه ای تعیین گردد که الیاف به طور کامل در واکنشگر حل گردیده است برای جدا سازی مخلوط‌های شامل الیاف کلردار می‌توان از استانداردهای ملی ایران ۱۳-۹۶۶۶ سال ۱۳۸۷ و ۱۷-۹۶۶۶ سال ۱۳۸۷ استفاده نمود .