نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین درصد الياف ویسکوز یا انواع مشخصی از الياف معمول از کوپرو یا مدال یا لیوسل با الیاف کتان پس از جدا کردن مواد غیر لیفی از مخلوط دوتایی الیاف است.
در صورت وجود الياف کو پرو یا مدال باید آزمون مقدماتی برای تعیین این که آیا در واکنشگر حلالیت دارد یا خیر انجام داد.
این استاندارد، در موارد زیر کاربرد ندارد:
الف - در مورد مخلوطی که الیاف کتان موجود در آن به طور وسیعی تحت تخریب شیمیایی قرار گرفته است.
ب- وقتی ویسکوز، کوپرو یا لیوسل موجود در آن به علت انجام عملیات تکمیلی دائم یا رنگرزی با مواد رنگزای راکتیو (که به طور کامل نمی توان جدا کرد) به طور ناقص حل می‌شوند.