نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین درصد پلی استر پس از جدا کردن مواد غیر لیفی با استفاده از فنل و تتراکلرواتان در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط دو تایی الیاف پلی استر خاص با الياف آکریلیک، پلی پروپیلن یا الیاف آرامید است.
این استاندارد برای پارچه های روکش شده کاربرد ندارد.