نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین درصد پلی استر با استفاده از تری کلرو استیک اسید و کلروفرم، پس از جدا کردن مواد غیر لیفی در کالاهای نساجی تهیه شده از مخلوط دوتایی الیاف پلی استر با سایر الیاف، به جز یک نوع آرامید (پلی آمید ایمید)، پلی آمید، لیف کلری و مداکریلیک است.