نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین درصد الياف ملامین پس از جدا کردن مواد غیر لیفی با استفاده از فرمیک اسید گرم در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط دو تایی الیاف ملامین با الیاف پنبه با الیاف آرامید است.