نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین روش اندازه گیری در صد الياف دی استات ( بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی ) با استفاده از استن، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط دو تایی به شرح زیر می باشد:
الف - الیاف دی استات (استات) و
ب- پشم، موی حیوانات، ابریشم، پروتئین بازیافتی، پنبه ( شسته، پخت یا سفید گری شده )، کتان، کنف، جوت، آباکا، آلفا، کویر، بروم، رامی، کوپرو، ویسکوز، مدال، پلی آمید، پلی استر، اکریلیک و الیاف شیشه.
این روش آزمون برای مخلوط هایی که شامل الياف مد اکریلیک بوده و یا مخلوطی از الیاف دی استات که سطح آن دی استیله شده باشد، کاربرد ندارد.