نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد‌، تعیین روش اندازه گیری در صد الیاف ویسکوز‌، کوپرو یا مدال ( بعد از جدا کردن مواد غير ليفي ) با استفاده از سدیم زنکات‌، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط‌های دو تایی به شرح زیر می‌باشد:
الف- الياف ویسکوز یا اغلب الياف متداول کو پرو یا مدال و
ب- الیاف پنبه خام، شسته شده پخت یا سفید گری شده.
در صورت وجود الياف مدال یا کوپرو، بهتر است که یک آزمایش مقدماتی برای تشخیص حلالیت این الياف در واکنشگر انجام گیرد.
این روش آزمون در مخلوطی که الیاف پنبه موجود در آن به طور وسیعی تحت تخریب شیمیایی قرار گرفته باشد و هم چنین مخلوط‌هایی که الیاف ویسکوز‌، کوپرو یا مدال موجود در آن به علت انجام عملیات تکمیلی دائم یا رنگرزی با مواد رنگزای راکتیو که قابل زدودن نمی‌باشند‌، به طور کامل جدا نشوند‌، کاربرد ندارد.