نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین روش اندازه گیری در صد الیاف پنبه، با استفاده از واکنشگر فرمیک اسید / روی کلرید، در کالاهای نساجی تهیه شده از مخلوط‌های دو تایی به شرح زیر می‌باشد:
الف - الیاف ویسکوز یا بعضی الیاف کو پرو، مدال، ليوسل و
ب- الیاف پنبه
در صورت وجود الياف کوپر، مدال یا لیوسل بهتر است که یک آزمایش مقدماتی برای تشخیص حلالیت این نوع الیاف در واکنشگر انجام گیرد.
این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد :
الف – در مورد مخلوط اليافی که پنبه موجود در آن به طور وسیعی تحت تخریب شیمیایی قرار گرفته است و
ب - ویسکوز، کوپرو یا مدال موجود در آن به علت انجام عملیات تکمیلی دائم یا رنگرزی با مواد رنگزای راکتیو ( غير قابل زدودن )، به طور کامل جدا نشده‌اند .
هشدار - در صورت عدم ایجاد شرایط مطلوب، استفاده از مواد یا / دستورالعمل‌های مندرج در این استاندارد می‌تواند برای سلامت افراد بر محیط زیان آور باشد. این استاندارد صرفا از نظر فنی مطلوب می‌باشد ولی کاربر را از تعهدات قانونی مربوط به سلامتی / محیط در هیچ یک از مراحل آزمون معاف نمی‌کند.