نساجی- جداسازی کمّی به روش شیمیایی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی با استفاده از اسید فرمیک، برای اندازه گیری در صد جرمی الیاف پلی آمید در کالاهای نساجی تولید شده از مخلوط الياف پلی آمید (پس از جداسازی مواد غیرلیفی) با موارد به شرح زیر است:
- پنبه، ويسکوز، کوپرو، مدال، لایوسل، پلی استر، پلی پروپیلن، الیاف کلردار، اکریلیک، الیاف شیشه، الاستومرچنداستری، الاستوالفين و ملامین؛ یا
- پشم (در صورتی که مقدار الیاف پشم کمتر یا برابر با ٪۲۵ باشد) یا الیاف مویی.
حیوانی این استاندارد برای مواردی که مقدار الیاف پشم بیش از ٪۲۵ باشد کاربرد ندارد، در این موارد استانداردISO 1833 - 4 کاربرد دارد.