نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری در صد الياف دی استات ( بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی ) با استفاده از استن، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط های دوتایی الیاف دی استات (استات) و تری استات می‌باشد.