نساجی-تجزیه شیمیایی کمی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه گیری در صد الياف دی استات ( بعد از جدا کردن مواد غیر لیفی)، با استفاده از بنزیل الكل، در کالاهای نساجی ساخته شده از مخلوط‌های دو تایی الیاف دی استات (استات) و تری استات می‌‌باشد.