نساجی-جوراب زنانه از جنس پلی آمید (اصلاحیه شماره 1)

این اصلاحیه استاندارد، اصلاحيه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۴۳۰: سال ۱۳۹۴ با عنوان « نساجی - انواع جوراب زنانه از جنس پلی آمید - ویژگی ها و روش های آزمون» است که بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بنا به ضرورت توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در چهارصد و پنجاه و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف مورخ ۹۵/ ۳ / ۲۹ تصویب شد. اینک این اصلاحیه استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان اصلاحیه استاندارد ملی ایران منتشر می شود. استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.