روشهای نمونه‌برداری از الیاف مختلف برای آزمایش

این استاندارد چند روش را جهت تهیه نمونه از الیاف برای آزمون شرح می‌‏دهد هدف و دامنه كاربرد هر روش در ابتدای آن روش ذكر شده است .
پیوست این استاندارد ضمیمه‌‏ای می‌‏باشد كه از آن می‌‏توان تعداد آزمونه را با توجه به درجه اطمینان مورد نیاز حساب نمود