مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص ورقه های لایه سطح تقویت شده الیاف شیشه ای E بافته شده هسته تقویت شده بافته نشده از اپوکسید برمدار، با روکش مسی برای هم گذاری بدون سرب با ضخامت ۰/۶۰mm تا ۱/۷۰mm و اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی)، می‌باشد. نرخ اشتعال پذیری با استفاده از کند کننده‌های آتش برم‌دار واکنش داده به صورت قسمتی از ساختار پلیمر اپوکسیدی، حاصل می‌شود. دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۰۵C تعریف می‌شود.
برخی الزامات خاصیت ممکن است چندین طبقه عملکردی داشته باشند. بهتر است طبقه دلخواه در سفارش خرید مشخص شود، در غیر این صورت ماده با طبقه پیش فرض عرضه خواهد شد.