مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص پری پرگی که اساسا برای استفاده به عنوان ورقه های هم بند در اتصال با لایه های مطابق با استاندارد بین المللی 38-2-IEC 61249 هنگام ساخت بردهای چندلایه مطابق با استاندارد بین المللی 4-62326 IEC، در نظر گرفته شده اند، می‌باشد. بردهای چندلایه متشکل از این مواد، برای فرآیندهای هم گذاری بدون سرب مناسب می‌‌باشند. این ماده ممکن است برای هم بندی انواع دیگر لایه ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
پری پرگ مطابق با این استاندارد، پری پرگی با اشتعال پذیری تعریف شده می‌باشد (آزمون سوختن عمودی). نرخ اشتعال پذیری روی پری پرگ کاملا عمل آوری شده، با استفاد از کند کننده‌های آتش غيرهالوژنه که به عنوان قسمت یکپارچه ای از ساختار پلیمری گنجانده شده اند، به دست آورده می‌شود. پس از عمل آوری پری پرگ مطابق با دستورالعمل های تأمین کننده، دمای گذار شیشه به صورت کمینه° ۱۲۰C تعریف می‌شود.