مواد برای بردهای مدار چاپی و سایر ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات برای خواص پری پرگ می‌باشد که اساسا برای استفاده به عنوان ورقه‌های هم بند در اتصال با لایه‌های مطابق با استاندارد بین المللی 11-2-IEC61249، هنگام ساخت بردهای چندلایه مطابق با استاندارد بین المللی 4-IEC62326 در نظر گرفته شده‌اند. این ماده ممکن است برای هم بند کردن انواع دیگری از لایه‌ها نیز به کار برده شود .
پری پرگ مطابق این استاندارد، دارای اشتعال پذیری تعریف شده (آزمون سوختن عمودی) است. نرخ اشتعال پذیری برای پری پرگ کاملا عمل آوری شده، با استفاده از کند کننده‌های آتش بر مدار گنجانده شده به صورت قسمت یکپارچه‌ای از ساختار پلیمری حاصل می شود. پس از عمل آوری مطابق با دستورالعمل‌های تأمین کننده، دمای گذار شیشه به صورت کمینه °۱۷۰C تعریف می‌شود.