پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای آب سرد و گرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل مقادیر استحکام مورد انتظار به صورت تابعی از زمان و دما است. این مقادیر به صورت خطوط مرجع و داده جدول بندی شده، برای استفاده در اندازه گیری های مربوط به لوله‌های ساخته شده از پلیمرهای زیر کاربرد دارد:
1 - 1 هوموپلیمر پلی بوتن -۱ ( PB-H ) و
1 - 2 کوپلیمر تصادفی پلی بوتن -۱ ( PB- R ).
به منظور ساده سازی، در تمام متن از کلمه پلی بوتن و اختصار PB در کنار هم استفاده شده است.