پلیمرهای سلولی قابل انعطاف مانایی فشاری-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سه روش اندازه گیری مانایی فشاری پلیمرهای سلولی قابل انعطاف است.
این روش‌ها فقط برای اسفنج‌های لاتکسی و پلی یورتانی با ضخامت بیشتر از دو میلی متر کاربرد دارند.