سیم خاردار فولادی دارای پوشش پلیمری پلی وینیل کلرید(PVC)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های سیم خاردار فولادی دارای پوشش پلیمری پلی وینیل کلرید (PVC) و سایر مواد آلی مشابه شامل دو رشته سیم دارای پوشش پلیمری، با سیم آلیاژ آلومینیم یا فولاد دارای پوشش فلز روی با سیم چهار خار می‌باشد. از این پس، در این استاندارد پوشش PVC و سایر پوشش های پلیمری آلی، پوشش پلیمری نامیده می‌شوند.
این استاندارد برای رشته سیم سیم خاردار که در سه طبقه پوشش سیم تولید می‌شود، کاربرد دارد:
الف- طبقه ۱، شامل یک پوشش پلیمری است که روی سیم فولادی پوشش داده شده با فلز روی یا آلومینیم یا آلیاژ روی - آلومینیم ٪۵ و میشمتال، روزن رانی می‌شود
ب- طبقه۲a، شامل یک پوشش پلیمری است که روی سیم فولادی پوشش داده شده با فلز روی یا آلومینیم یا آلیاژ روی - آلومینیم.٪۵ و میشمتال، روزن رانی و چسبانده می‌شود
ج- طبقه ۲b، شامل یک پوشش پلیمری است که روی سیم فولادی پوشش داده شده با فلز روی یا آلومینیم یا آلیاژ روی - آلومینیم ٪۵ و میشمتال، گداخته و چسبانده می‌شود.