سیم کشش فولادی دارای پوشش پلیمری پلی وینیل کلرید(PVC)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های سیم کشش فولادی دارای پوشش پلیمری پلی وینیل کلرید (PVC) و سایر مواد آلی مشابه مورد استفاده در حصار توری می باشد. از این پس، در این استاندارد پوشش PVC و سایر پوشش های پلیمری آلی، پوشش پلیمری نامیده می‌شوند.
این استاندارد برای رشته سیم سیم خاردار که در سه طبقه پوشش سیم تولید می‌شود، کاربرد دارد:
الف- طبقه ۱، شامل یک پوشش پلیمری است که روی سیم فولادی پوشش داده شده با فلز روی یا آلومینیم یا آلیاژ روی - آلومینیم ٪۵ و میشمتال، روزن رانی می‌شود
ب- طبقه۲a، شامل یک پوشش پلیمری است که روی سیم فولادی پوشش داده شده با فلز روی یا آلومینیم یا آلیاژ روی - آلومینیم.٪۵ و میشمتال، روزن رانی و چسبانده می‌شود
ج- طبقه ۲b، شامل یک پوشش پلیمری است که روی سیم فولادی پوشش داده شده با فلز روی یا آلومینیم یا آلیاژ روی - آلومینیم ٪۵ و میشمتال، گداخته و چسبانده می‌شود.