مواد و کالاهای در تماس با مواد غذایی -محدودیت های اعمال شده بر مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن یک روش آنالیزی برای اندازه گیری ۳و ۳-بیس (۳-متیل-۴هیدروکسی فنیل) -۲-ایندولینون در مشابه های غذایی آب، محلول آبگونه اسید استیک ۳% (وزنی به حجمی) ، محلول آبگونه اتانول ۱۵٪ (حجمی به حجمی) و روغن زیتون یا یک جایگزین مورد تأیید برای آن ، می باشد. مقدار ۳و ۳- بیس (۳-متیل -۴-هیدروکسی فنیل) -۲ایندولينون اندازه گیری شده به صورت میلی گرم ۳و۳بیس (۳-متیل-۴-هیدروکسی فنیل) -۲-ایندولينون بر کیلوگرم ماده غذایی یا مشابه غذایی بیان می‌شود. این روش برای تعیین کی مقدار ۳و ۳-بیس (۳-متیل-۴-هیدروکسی فنیل) -۲ایندولینون در محدوده تقریبی غلظت آنالیت ۰/۱۸ میلی گرم بر کیلوگرم تا ۴ کیلوگرم مشابه غذایی قابل کابرد است.
یادآوری ۱- این روش همچنین برای سایر مشابه های غذایی آبگونه و همچنین سایر مشابه های غذایی چرب مانند روغن آفتابگردان یا مخلوط تری گلیسیریدهای مصنوعی قابل اجرا می‌باشد.
یادآوری ۲- قبل از راه اندازی آزمون مهاجرت مناسب بودن مشابه غذایی چرب باید مورد بررسی قرار گیرد. روغن زیتون در برخی موارد تداخل‌های غیر قابل قبول نشان می‌دهد.