روش آزمون تعیین جرم در واحد سطح منسوجات

1 ـ 1 ـ هدف از تدوین این استاندارد, ارائه روشی جهت تعیین جرم در واحد سطح منسوجات تهیه شده از الیاف شیشه آغشته با رزین جهت مصارف هوا ـ فضایی می‌‏باشد.
1 ـ 2 ـ این استاندارد مسائل مربوط به سلامت و ایمنی را در بر نمی‌‏گیرد و بایستی استفاده كنندگان از این استاندارد احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند.