پلاستیک ها-تعیین مقاومت در برابر ترک خوردگی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش‌های تعیین ترک خوردگی در اثر تنش محیطی ESC برای مواد گرمانرم، که در حضور عوامل شیمیایی و در معرض بار کششی ثابتی قرار می‌گیرند، است.
این استاندارد برای آزمونه‌های تهیه شده با روش قالبگیری و/ یا ماشین کاری شده کاربرد دارد و می‌تواند برای ارزیابی ESC مواد پلاستیکی قرار گرفته در محیط‌های مختلف و همچنین برای تعیین ESC مواد پلاستیکی مختلف که در یک محیط خاص قرار می‌گیرند، نیز به کار رود.
این آزمون‌ها در اصل آزمون‌های رتبه بندی هستند و برای فراهم کردن اطلاعات به منظور استفاده در طراحی با پیش بینی‌های اجرایی مدنظر نمی‌باشند.
یادآوری- روش‌های تعیین ترک خوردگی در اثر تنش محیطی به وسیله آزمون کرنش ثابت در قسمت‌های ۳، ۴ و ۵ این استاندارد مشخص شده‌اند.