پلاستیک ها- رزین های فنولی مایع - اندازه گیری امتزاج پذیری آب

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری امتزاج پذیری آب با رزین های فنولی مایع می باشد.
امتزاج پذیری آب به شرایط و درجه تغلیظ رزین بستگی دارد.
این استاندارد برای اندازه گیری امتزاج پذیری آب در رزین‌های فنولی مایع کاربرد دارد.