پلاستیک ها-پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش های آماده سازی آزمونه و روش‌های آزمون مورد استفاده در تعیین خواص پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری است. همچنین الزامات تهیه و تثبیت مواد اولیه قبل از قالب گیری و آزمونه قبل از آزمون در این استاندارد ارائه شده است.
در این استاندارد روش‌ها و شرایط آماده سازی آزمونه‌ها و روش‌های اندازه گیری خواص مواد سازنده آن‌ها بیان شده است. همچنین خواص و روش‌های مناسب و ضروری برای توصیف پلی پروپیلن قالب گیری و رانش گری در این استاندارد ارائه شده است.
خواص فوق از روش‌های آزمون عمومی در استاندارد 1-10350 ISO انتخاب شده است. هم چنین روش‌های آزمون دیگر با کاربرد گسترده یا دارای اهمیت ویژه برای این مواد قالب گیری و رانش گری که در قسمت اول این استاندارد ملی به عنوان خواص شناسه گذاری مشخص شده اند، در این استاندارد بیان شده است. برای بدست آوردن نتایج آزمون تجدیدپذیر و قابل مقایسه، استفاده از روش‌های آماده سازی و تثبیت و به کارگیری ابعاد بیان شده برای آزمونه و روش‌های آزمون مشخص شده در این استاندارد ضرورت دارد، مقادير تعیین شده الزاما با نتایج بدست آمده از آزمونه‌های با ابعاد مختلف و یا تهیه شده با روش‌های متفاوت یکسان نخواهد بود.