پلاستیک ها-تعیین شفافیت ورق پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای اندازه گیری شفافیت ورق پلاستیکی، برحسب عبور منظم نور، (Tr)، است.
این استاندارد برای ورق‌های نازک بی رنگ و روشن کاربرد دارد.
یادآوری - برای اطلاعات بیشتر به استانداردهای ASTM E294 و ASTM E1164 مراجعه کنید.