پلاستیک ها -سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد پلی بوتیلن (PB)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی راهنمای ارزیابی انطباق است که باید در طرح کیفیت تولید کننده به عنوان بخشی از سامانه ی کیفیت گنجانده شود.
این استاندارد شامل موارد زیر است:
الف) الزامات مربوط به مواد، اجزاء، محل های اتصال و سامانه‌های مونتاژ شده که در استانداردهای ملی ۱۴۴۷۵ - ۱ تا ۳-۱۴۴۷۵ و ۵-۱۴۴۷۵ ارائه شده اند
ب) الزامات مربوط به سامانه ی کیفیت تولید کننده
یادآوری ۱- توصیه می شود که سامانه‌ی کیفیت منطبق با استاندارد ISO9001 باشد.
پ) در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، تعاریف و روش‌های اجرایی بکار رود،
یاد آوری ۲- در صورت نیاز به گواهی شخص ثالث، توصیه می‌شود که اعتبارنامه سازمان گواهی دهنده‌، برحسب کاربرده منطبق با استاندارد EN45011 یا استاندارد EN450123 باشد. همچنین اعتبارنامه سازمان گواهی دهنده می‌تواند توسط سازمان ملی استاندارد ایران صادر شود.
این استاندارد همراه با استانداردهای ملی ۱-۱۴۴۷۵ تا ۳-۱۴۴۷۵ و ۵-۱۴۴۷۵ برای سامانه های لوله گذاری از جنس پلی بوتیلن که در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان به منظور انتقال آب برای مصارف انسانی سامانه‌های خانگی و سامانه‌های گرمایشی، تحت فشار و دماهای طراحی مطابق با رده کاربرد است جدول ۱ استاندارد ملی ۱-۱۴۴۷۵ مشاهده شود).