پلاستيك‌ها- سامانه‌های لوله‌گذاری براي تاسيسات آب گرم و سرد پلی‌بوتن (PB)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات اتصالات پلی ۱-بوتن (1-PB) برای سامانه های لوله گذاری مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان به منظور انتقال آب برای مصارف عمومی و انسانی (سامانه های خانگی) و سامانه های گرمایشی، تحت فشار و دماهای طراحی مطابق با رده کاربری است (استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۴۷۵).
در این استاندارد از شناسه گذاری پلی بوتن همراه با کوته نوشت PB استفاده می‌شود.
این استاندارد طیفی از شرایط بهره برداری (رده های کاربری) و فشارهای طراحی را در بر می‌گیرد. این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی (TD)، حداکثر دمای طراحی (Tmax) یا دمای نقص عملکرد (Tmal) که بیش از مقادیر تعیین شده در جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۴۷۵ باشند، کاربرد ندارد.
یادآوری - مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آنها بر عهده خریدار یا کاربر نهایی است همچنین برای روشهای آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می‌شوند.
این استاندارد همراه با سایر قسمت های استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۷۵ برای اتصالات پلی بوتن و اتصالات تولید شده از سایر مواد که قرار است برای استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد به لوله های منطبق بر استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۴۴۷۵ متصل شوند، و در نتیجه محل های اتصال منطبق بر الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۵-۱۴۴۷۵ است، کاربرد دارد.
این استاندارد برای انواع اتصالات زیر کاربرد دارد:
- اتصالات جوش مادگی
- اتصالات الکتروفیوژن
- اتصالات مکانیکی
- اتصالات شامل قطعات جاسازی شده
این استاندارد همچنین برای اتصالات تولید شده از سایر مواد که محل های اتصال آنها پس از اتصال دهی به لوله های منطبق بر استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۴۴۷۵، منطبق بر الزامات استاندارد ملی ایران شماره۱۴۴۷۵ - ۵ است، کاربرد دارد.