پلاستيك‌ها- سامانه‌های لوله‌گذاری برای تاسيسات آب گرم و سرد پلی‌بوتن (PB)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کارایی سامانه های لوله گذاری پلی ۱-بوتن (1-PB) برای مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخل ساختمان به منظور انتقال آب برای مصارف عمومی و انسانی سامانه های خانگی و سامانه های گرمایشی، تحت فشار و دماهای طراحی مطابق با رده کاربری است استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۴۷۵).
در این استاندارد از شناسه گذاری پلی بوتن همراه با کوته نوشت PB استفاده میشود. این استاندارد طیفی از شرایط بهره برداری (رده های کاربری) و فشارهای طراحی را در بر می گیرد. این استاندارد برای مقادیر دمای طراحی (TD)، حداکثر دمای طراحی (Tmax) یا دمای نقص عملکرد (Tmal) که بیش از مقادیر تعیین شده در جدول ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۴۷۵ باشند، کاربرد ندارد.
یادآوری - مسؤولیت انتخاب مناسب این ویژگی ها در چارچوب این استاندارد و در نظر گرفتن الزامات خاص آنها بر عهده خریدار یا کاربر نهایی است همچنین برای روش های آزمون اشاره شده در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می شوند. این استاندارد همراه با سایر قسمت های استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۷۵ برای لوله‌ها و اتصالات پلی بوتن ، محل های اتصال آنها با هم و محل های اتصال آن ها با اجزایی از جنس سایر مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی، مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد، کاربرد دارد.