پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -مجموعه های لوله های پلی اولفینی و اتصالات مکانیکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش آزمون تعیین اثر آسودگی و خزش اجزا بر مقاومت سامانه‌های لوله پلی اولفینی و اتصالات مکانیکی با ابعاد dn ≤ ۶۳ mm، در برابر بیرون کشیدن لوله، تحت کاربردهای بلندمدت با اعمال نیروی ثابت و طولی است.
در این استاندارد حساسیت لوله پلی اولفینی در برابر شکست ترک تنشی آغاز شده به وسیله سامانه های لوله پلی اولفینی و اتصالات مکانیکی بررسی می‌شود.
این استاندارد برای سامانه‌های لوله پلی اولفینی و اتصالات مکانیکی با ابعاد dn≤۶۳ mm کاربرد دارد.
یادآوری - روش آزمون، برای ابعاد لوله dn> ۶۳ mm در دست تدوین است.