پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی با دو رویه برای ارزیابی اندازه ذره رنگدانه یا دوده و اندازه کلوخه و نیز درجه پراکنش در لوله‌ها، اتصالات و آمیزه‌های پلی الفینی است.
این روش هم برای لوله‌ها و اتصالات پلی الفینی و هم برای مواد اولیه به شکل دانه، با توجه به رویه انتخاب شده در استاندارد ویژگی‌های محصول، کاربرد دارد.
این روش برای لوله‌ها، اتصالات و آمیزه‌های پلی الفینی با میزان دوده کمتر از ۳ درصد کاربرد دارد.