پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی

هدف از تدوین این استاندارد اندازه گیری مقدار دوده در تركیبات پلی الفین می‌باشد در این روش دوده باقیمانده از گرماكافت آزمون تحت گاز نیتروژن اندازه گیری می‌شود. این روش برای پلی الفین‌هایی كه پر كننده‌های آن‌ها تا 850 درجه سلسیوس پایدار هستند مناسب نمی‌باشد.