فیلم ها و ورق های پلاستیکی قابل انعطاف-تعیین ضخامت به روش وزن سنجی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ضخامت فیلم‌ها و ورق‌های پلاستیکی قابل انعطاف می‌باشد. این استاندارد جهت کلیه فیلم‌ها و ورق‌های پلاستیکی به کار نمی‌رود.