لاتکس غلیظ شده لاستیک طبیعی- تهیه فیلم های خشک

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تهیه فیلم همگن خشک و بدون حباب‌های هوا از شیرابه غلیظ شده لاستیک طبیعی است.
این روش لزوما برای شیرابه‌هایی از منابع طبیعی به جز شیره درخت هووآ، یا آمیزه شیرابه، شیرابه ولكائیده یا پراکنه‌های مصنوعی لاستیک یا شیرابه‌های لاستیک مصنوعی کاربرد ندارد.