پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری و اتصالات پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u)

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین عدد گرانروی (به عنوان گرانروی کاهش یافته نیز شناخته شده می‌باشد) و مقدار K رزین PVC، پلی وینیل کلراید سخت تهیه شده از لوله، اتصالات یا آمیزه می‌باشد. در این استاندارد، فقط روش جداسازی رزین PVC، شرح داده شده است. تعیین عدد گرانروی طبق استاندارد ملی به شماره ۲-۱۳۲۴۹ می‌باشد.
حضور پلیمرهای دیگر می‌تواند باعث ابطال این روش گردد(به بند ۳ مراجعه شود).