ترکیبات پلی وینیل کلرید(pvc) انعطاف پذیر برای مصارف عمومی جهت قالب گیری و روزن رانی -ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزاماتی برای اجزای سازنده و ویژگی‌های ۱۲ نوع ترکیب پلی وینیل کلرید ( PVC ) انعطاف پذیر برای مصارف عمومی است.
این استاندارد برای ترکیبات M1 تا M6 مورد استفاده در قالب گیری تزریقی و E1 تا E6 مورد استفاده در قالب گیری و روزن رانی کاربرد دارد. این استاندارد برای ترکیبات پلی وینیل کلرید کلردار شده کاربرد ندارد.