نماپوش پلی وینیل کلرید (pvc) سخت -ویژگیها و روشهای آزمون

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات نماپوش‌های وینیل تک رویه با دیواره‌های از جنس ترکیب PVC سخت است. الزامات اجرایی و روش‌های آزمون منطبق با این استاندارد شامل ویژگی‌ها و ابعاد، پیچش، جمع شدگی، استحکام در برابر ضربه، انبساط، شکل ظاهری و مقاومت بار پیچشی است. روش‌های پذیرش با این ویژگی ها نیز مشخص شده است.
1 - 2 چنانچه از PVC بازیافتی استفاده شود، الزامات آن باید مطابق با بند ۴ باشد.
1 - 3 PVC سخت زیر سقف باید مطابق با استاندارد ASTM D4477 باشد.
1 - 4 نماپوش تولیدی با این ویژگی‌ها باید مطابق با استاندارد ASTM D4756 نصب شود. برای نصب محصول مشخص باید به دستورالعمل نصب سازنده مراجعه شود.
یادآوری ۲- اطلاعات، با در نظر گرفتن نحوه نگهداری نما پوش باید از سازنده گرفته شود.
1 - 5 کمیت‌های ذکر شده به واحدهای SI به عنوان استاندارد ذکر شده اند(کمیت‌های ارایه شده در پرانتزها تبدیلات ریاضی به واحدهای inch -pound بوده و فقط برای اطلاعات می‌باشد).
1 - 6 این استاندارد برای تمام الزامات ایمنی کاربرد ندارد. مسئولیت فراهم ساختن ایمنی مناسب و عملکردهای سالم و تشخیص کاربرد محدودیت‌های تنظیم مقررات به عهده کاربر می‌باشد.