پلاستیک ها-نماپوش پلی وینیل کلرید (PVC)

1 - 1  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات نماپوش وینیلی از جنس PVC سخت با لایه زیرین پلاستیک اسفنجی است. الزامات ساخت و روش های آزمون اشاره شده در این استاندارد شامل ویژگی های مواد اولیه و ابعاد، پیچش، جمع شدگی، استحکام در برابر ضربه، انبساط، شکل ظاهری و مقاومت در برابر نیروی باد است. همچنین روش های آزمون مطابقت با این ویژگی ها نیز مشخص شده است.
یادآوری ۱- نما پوش وینیلی لایه زیرین دار از دو جزء مهم تشکیل شده است: نماپوش و لایه زیرین، مطابقت ویژگی های مورد قبول قطعه نماپوش در استاندارد ASTM D3679 قید شده است. بخش های کاربردی ویژگی های استاندارد ASTM D3679 و الزامات مربوط به لایه زیرین به عنوان یک ماده مستقل با الزامات مربوط به ترکیب نماپوش و لایه زیرین مثل سالم بودن نیز در این استاندارد آمده است.
2-1  نما پوش وینیلی لایه زیرین دار آن چنان که در الزامات کاربرد یا روش آزمون مشخص شده، باید با مواد لایه زیرین یا بدون آن آزمون شود.
3-1  چنانچه از PVC بازیافتی استفاده شود، الزامات آن باید مطابق با بند ۴ باشد.
4-1  PVC سخت زیر سقف، باید مطابق با استاندارد ASTM D4477 باشد.
1 -5  نماپوش تولید شده با این ویژگی ها باید مطابق با استاندارد ASTM D4756 نصب شود. همچنین برای نصب محصول مشخص باید به دستورات نصب تولید کننده مراجعه شود.