پلاستیک ها -مواد قالب گیری واکستروژن پلی وینیل کلراید سخت (pvc-u)

 

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سیستم نشان گذاری مواد گرمانرم PVC - U، که ممکن است به عنوان اساس ویژگی‌ها استفاده شود، است.
1 - 2 انواع پلاستیک‌های PVC - U ، با یک سیستم طبقه بندی بر اساس سطوح مناسب خواص نشان گذاری زیر، از یکدیگر متمایز می شوند:
1 - 2 - 1 دمای نرمی ویکات
1 - 2 - 2 مقاومت ضربه (چار پی شکاف دار)
1 - 2 - 3 مدول الاستیسیته
و نیز بر اساس اطلاعات در مورد پارامترهای اساسی پلیمر، کاربری در نظر گرفته شده و ایا روش پردازش، خواص مهم، مواد افزودنی، رنگ دهنده‌ها، مواد پرکننده و مواد تقویت کننده.
1 - 3 این استاندارد برای تمام ترکیبات سخت، هموپلیمرها و کوپلیمرهایی که حاوی حداقلm / m )) ٪ ۵۰ وینیل کلرید است، کاربرد دارد. همچنین برای ترکیبات حاوی پلی وینیل کلراید کلرینه و ترکیبات مرکب از یک یا چند پلیمر از ترکیبات سخت، هموپلیمرها و کوپلیمرهای وینیل کلرید کاربرد دارد، به شرطی که مقدار کل این پلیمرها کمینه m / m )) ٪ ۵۰ مقدار پلیمر در ترکیب باشد.
برای مواد آماده به مصرف طبیعی به شکل پودر، دانه یا حبه و مواد اصلاح نشده و اصلاح شده به وسیله رنگ دهنده‌ها، مواد افزودنی، پرکننده‌ها و غیره نیز کاربرد دارد.
این استاندارد برای پلاستیک‌های سلولی کاربرد ندارد.
1 - 4 مواد با نشان گذاری یکسان، لزوما عملکرد یکسانی نخواهند داشت. این استاندارد داده‌های مهندسی، داده‌های کارایی با داده‌های بر اساس شرایط فرایند را که ممکن است برای تعیین ویژگی ماده‌ای برای مصرف و یا روش یا فرایند خاص نیاز باشد، فراهم نمی کند.
در صورت نیاز به چنین خواصی، می توان مطابق با روش های آزمون تعیین شده در قسمت دوم این مجموعه استاندارد ملی ایران، در صورت مناسب بودن، تعیین نمود.
1 - 5 به منظور تعیین یک ماده گرمانرم برای یک کاربری خاص یا اطمینان از تجدید پذیر بودن فرایند، الزامات اضافی ممکن است در بلوک اطلاعات ۵ (به پارگراف مقدماتی بند ۳ مراجعه کنید) داده شود.