پلاستیک -وزن سنجی-گرمایی (TC)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط کلی برای آنالیز پلیمرها با استفاده از فنون وزن سنجی گرمایی است.
این استاندارد برای مایعات یا جامدات کاربرد دارد، مواد جامد ممکن است به شکل پرک، گرانول یا پودر باشد.
این استاندارد برای آنالیز اندازه مناسب آزمونه ها از اشکال ساخته شده نیز کاربرد دارد.
وزن سنجی گرمایی برای تعیین دما(ها) و نرخ(های) تجزیه پلیمرها و برای اندازه گیری هم‌زمان مقادیر مواد فرار، افزودنی ها و/یا پرکننده های موجود در آن‌ها کاربرد دارد.
اندازه گیری های وزن سنجی گرمایی ممکن است در حالت دینامیک (تغییر وزن در برابر دما یا زمان، تحت شرایط برنامه ریزی شده) یا حالت هم دما (تغییر وزن در برابر زمان در دمای ثابت) انجام گیرد.
اندازه گیری‌های وزن سنجی گرمایی همچنین ممکن است با استفاده از اتمسفرهای مختلف آزمون انجام گیرد، به عنوان مثال، برای جدا کردن تجزیه در اتمسفر بی اثر از تخریب اکسایشی.