پلیمرهای سلولی قابل انعطاف -تعیین خستگی تحت کوبش با بار ثابت -روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری افت ضخامت وسختی پلیمرهای سلولی قابل انعطاف مورد مصرف در پوشش و لایی مبل و تشک است.
این روش برای ارزیابی عملکرد پلیمرهای سلولی قابل انعطاف لاتکس و انواع پلی اتر يورتان مورد مصرف در پوشش و لایی مبل و تشک تحت بار کاربرد دارد.
افت ضخامت و افت سختی اندازه‌گیری شده به هم مرتبط‌اند اما لزوما ضخامت و سختی هنگام کار برد یکسان نیستند.
این روش برای آزمونه‌ها با ابعاد استاندارد بریده شده از بلوک و هم برای قطعات شکل داده شده کاربرد دارد.