لاستیک -تجزیه و شناسایی به روش تجزیه گرمایی گرماتوگرافی گازی-قسمت اول

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه یک روش برای شناسایی انواع پلیمرهای ساده و مخلوط در لاستیک‌های خام، ولکانیده و غیر ولکانیده حاصل از پیرو گرام‌های ( الگوهای تجزیه گرمایی کروماتوگرافی گازی ) به دست آمده در شرایط مشابه است.
1 - 2 این استاندارد برای شناسایی کیفی لاستیک‌های ساده یا مخلوط، موارد مطرح شده زیر کاربرد دارد.
1 - 2 - 1 این روش در درجه اول برای پلیمرهای ساده کاربرد دارد. اما زمانی که پیرو گرام یک ویژگی هیدروکربنی را نشان دهد، این روش برای پلیمرهای مخلوط نیز به کار می‌رود ( برای جزئیات به بند ۵ مراجعه کنید )
1 - 2 - 2 این روش را می‌توان برای سایر پلیمرها به کار برد، اما در هر مورد خاص باید توسط آزمایشگر تأیید شود.
1 - 3 این قسمت از استاندارد برای شناسایی کمی کاربرد ندارد.
یاد آوری- کاربر این استاندارد باید طلاعات کافی راجع به اصول و تکنیک‌های گاز کروماتوگرافی برای آزمون نمونه را داشته و قادر به تفسیر نتایج صحیح آن باشد.