شیرابه لاستیک سنتزی -تهیه پلیمر خشک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین چهار روش برای جداسازی پلیمر خشک از شیرابه‌های پلیمر سنتزی حاوی مواد فعال سطحی آنیونی، برای آزمون بعدی است، آزمون‌‌هایی که انجام می‌شوند، تعیین گرانروی مونی، تعیین مقدار استیرن پیوندی یا مقدار اکریلونیتریل پیوندی در زنجیر پلیمر یا جمع شدگی در اثرغلتک کاری است.
به دلیل تنوع و گوناگونی مواد فعال سطحی و پایدار کننده‌هایی که در ساخت شیرابه‌های لاستیک سنتزی به کار می‌روند، روش مناسبی برای تمامی شیرابه‌ها وجود ندارد. روش‌های ارائه شده در این استاندارد برای انواع گوناگونی از شیرابه‌ها مناسب است، ولی برای انواع خاص، بهتر است قابلیت اجرایی آن‌ها تایید شود. شیرابه‌های حاوی پایدار کننده‌های غیر یونی، در موارد خاص، ممکن است در برابر لخته سازی مقاوم باشند.
این روش‌ها، بدون اصلاح، لزوما برای شیرابه‌های حاوی پلیمرهایی با چسبندگی زیاد، مناسب نیستند. پلیمر خشک جدا شده، ممکن است حاوی اسیدهای آلی باقیمانده یا نمک‌های آلومینیوم آن‌ها باشد که خواص پلیمر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مورد، هنگام انجام آزمون‌های تجزیه‌ای باید در نظر گرفته شود.