پلیمرهای سلولی قابل انعطاف -تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول در پارگی

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تعیین خواص استحکام و تغییر شکل پلیمرهای سلولی قابل انعطاف است هنگامی که یک نمونه با نرخ ثابتی تاپارگی کشیده می‌شود.