پلاستیک ها-مواد قالب گیری و روزن رانی پلیمرهای سولفون-قسمت2

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سیستمی برای کدگذاری مواد قالب گیری و روزن رانی موادی شامل پلیمر پلی سولفون (PSU)، پلی اتر سولفون (PESU) و پلی فنیل سولفون (PPSU) بوده که می توان آن را به عنوان مینائی برای ویژگی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
1 - 2 انواع پلیمرهای سولفون به وسیله سیستم طبقه بندی، براساس ویژگی‌های اختصاصی زیر:
الف - دمای تغییر شکل خمشی تحت بار
ب - سرعت جریان جرمی مذاب
ج - مقاومت به ضربه به روش چارپی برای حالت شیاردار
د- مدول کششی
ه - تنش تسلیم
و نیز براساس اطلاعات مربوط به ترکیب، کاربرد مورد نظر و/ یا روش فرآوری، خواص مهم، افزودنی‌ها، رنگ دهنده‌ها، پرکننده‌ها و مواد تقویت کننده از یکدیگر متمایز می شوند.
1 - 3 این استاندارد برای همه پلیمرهای سولفون حاوی اکسیژن اتری که جز ضروری پلیمرهایی مانند نیمه سولفون دی فنیل هستند، کاربرد دارد. این استاندارد برای مواد پلیمر سولفون آماده استفاده معمولی به شکل پودر، گرانول، حبه، اصلاح شده یا نشده با رنگ دهنده ها، افزودنیها، پرکننده ها و غیره به کار میرود.
1 - 4 مواد با کدگذاری یکسان، الزاما عملکرد یکسان نشان نمی دهند. این استاندارد اطلاعات مهندسی، عملکردی یا اطلاعات شرایط فرآوری را که ممکن است برای تعیین یک ماده برای کاربردی و/یا روش فرآوری ویژه لازم باشد، فراهم نمی کند. اگر چنین خواص اضافی مورد نیاز باشد، باید مطابق با روش های آزمون استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۳۲۵۸ معین شوند.
1 - 5 برای معین کردن ماده گرما نرم برای کاربرد ویژه یا اطمینان از فرآوری تجدیدپذیر الزامات اضافی ممکن است در کادر داده ۳ آورده شود (به بند ۳-۱ مراجعه کنید).