پلیمر های سلولی انعطاف پذیر- محصولات لاستیکی سلولی اسفنجی و انبساطی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، طبقه بندی لاستیک اسفنجی و انبساطی محصولات لاستیکی سلولی انعطاف پذیر است. مواد پایه مورد استفاده در ساخت آن‌ها ممکن است لاستیک طبیعی، لاستیک بازیافتی، لاستیک مصنوعی، به صورت منفرد یا ترکیبی از آن‌ها باشد. این استاندارد فقط برای محصولات ورقی شکل کاربرد دارد.
1 - 2 این استاندارد برای لاستیک‌های اسفنجی لاتکس، زیره کفش یا سایر محصولات میکروسلولی مشابه، لاستیک‌های سلولی ابونیت، اسفنج‌های اورتان نیمه سخت انعطاف پذیر بکرا یا بهبود یافته، پلی۔ وینیل کلراید بکر یا بهبود یافته یا پلی وینیل کلراید آمیزه سازی شده با سایر پلیمرها کاربرد ندارد.
1 - 3 این لاستیک‌ها به دو نوع تقسیم بندی می‌شوند:
نوع ۱- لاستیک سلول باز (معمولا با عنوان لاستیک اسفنجی شناخته شده اند)
نوع ۲- لاستیک سلول بسته" (معمولا با عنوان لاستیک انبساطی شناخته شده اند).
این دو نوع با تقسیم بندی بر مبنای مقاومت نسبی آن‌ها در مقابل فعالیت روغن و یا مقاومت نسبی در مقابل دما، طبقه بندی می‌شوند و بر مبنای دامنه خاص الزامات تغییر شکل در اثر فشار نیز درجه بندی می‌شوند. محصول می‌تواند با افزودن حرف پسوند به نوع، طبقه و درجه طراحی شده، برای نشان دادن الزامات افزوده، طبقه بندی شود. سپس این حرف با یک عدد پسوند، روش آزمون را مشخص می‌کند.
1 - 4 به این حقیقت توجه شود که اندازه اغلب اشکال اکسترود شده یا قالب گیری شده برای برش آزمونه‌های استاندارد، کوچک هستند. طبقه بندی و آزمون آن‌ها با روش‌های ارائه شده در این استاندارد مشکل است و بنابراین با استفاده از این روش‌ها نمی‌توان آزمون را انجام داد.
در موارد اختلاف بین بندهای این استاندارد و جزئیات ویژگی یا روش آزمون برای یک محصول خاص، آخرین نسخه باید در اولویت باشد. ارجاع به این روش‌ها، آزمون یا آزمون‌های مطلوب را باید به طور خاص بیان کند.