نشانه گذاری محصولات پلیمری

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش کلی جهت نشانه گذاری یکنواخت محصولاتی است که از مواد پلیمری تولید شده‌اند.